Stel een vraag

Buurtnetwerk 12+

Het Netwerk 12+ Bellingwedde is een signaleringsoverleg met beroepskrachten die op de een of andere manier te maken hebben met jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar. Tijdens dit overleg worden casussen, problemen en trends  besproken betreffende deze leeftijdscategorie. Het doel is om problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, zodat er lichte en kortdurende hulpverlening aangeboden kan worden om problemen op te lossen en/of te verminderen. Ook wordt er gekeken in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om op trends die zich aandienen in te spelen.

De deelnemers aan het Netwerk 12+ zijn: Dollard College Bellingwolde, Leerplicht Ambtenaar, Jeugdagent, Centrum Jeugd en Gezin, GGD, Jongerenwerk, Clientadviseur WMO Westerwolde-Noord en Stichting Welzijn Bellingwedde.

De beroepskrachten uit het buurtnetwerk hebben geheimhoudingsplicht.  Het overleg vind één keer per maand plaats.